godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informujemy, że w miesiącu kwietniu zmianie ulega siedziba wydziałów Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mieszczących się aktualnie przy ul. Poznańskiej 20. VI Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich będą przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Uprzejmie informujemy, iż:

1. III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków - od dnia 15.04.2019

2. VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków - od dnia 17.04.2019

3. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków - od dnia 24.04.2019r. zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu. Z dniem 15.04.2019r. wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter

Informujemy iż w dniu 29.04.2019r. Biuro Podawcze czynne będzie do godziny 15.30. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Home
Ogłoszenia sądowe


Ogłoszenie w sprawie VI Ns 871/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny ogłasza, że w dniu 14 marca 2019 r. w sprawie VI Ns 871/15 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Votum S.A. we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.008,05 zł (trzy tysiące osiem złotych pięć groszy) wynikającej z umowy zlecenia z dnia 19 lipca 2013 r. zawartej przez Antoninę Soskę z Votum S.A. w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Antoniny Soski po złożeniu przez nich wniosku o wydanie depozytu wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego, że nabyli spadek po zmarłej Antoninie Sosce. Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 63/19

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ogłasza, że w dniu 4 lutego 2019 roku w  Kancelarii Notarialnej przy ul. Piłsudskiego 91/4 we Wrocławiu przed  notariuszem Przemysławą Bakalską – Sochaj złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 352/2019, po Krzysztofie Adamie Mirskim, synu Franciszka i Marianny, PESEL 54011408474, zmarłym w dniu 26 grudnia 2018 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jesionowej 17/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie IINs 416/18

Sygn.akt IINs 416/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny  na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Bartosza Kaźmierczaka i Dajanę Kaźmierczak protokół, obejmujący wykaz inwentarza po zmarłej dnia 27 maja 2017r. we Wrocławiu  spadkodawczyni  Katarzynie Kaźmierczak, PESEL  63100309763, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 82/49

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Ogłoszenie w sprawie II Ns 433/18

Sygn. akt II Ns 433/18                                                   

 

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny  na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Anielę Pusz protokół, obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym dnia 13 marca 2017r. we Wrocławiu  spadkodawcy  Stanisławie Pusz, PESEL  28032502712, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 41/60

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

Ogłoszenie w sprawie II Ns 432/18

TREŚĆ OGŁOSZENIA:

II Ns 432/18

                                               Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art. 636 (3) par. 2 i 3 w zw. A art. 638 (1) k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 14/04/2018 r. Macieju Ostrowskim zmarłym dnia 10 stycznia 2018 r. PESEL: 47010130897, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul Zieleńskiego 48/53;

 

Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym inwentarzem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności p-ko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player