godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie w sprawie VI Ns 225/18

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 225/18

Sygn. akt VI Ns 225/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lipca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny w składzie: Przewodniczący: ASR Monika Marczyk

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

 

postanawia:

             I.      zezwolić Województwu Dolnośląskiemu – Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 57.303,33 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzy złotych trzydzieści trzy groszy);

          II.      orzec, iż przedmiot depozytu może zostać wydany na wniosek uczestników, tj. spadkobierców po zmarłej Marii Wojtarowicz po wykazaniu przez nich praw do spadku;

       III.      rozstrzygnięcie o kosztach postępowania pozostawić orzeczeniu w przedmiocie wydania depozytu.

 

 

UZASADNIENIE

Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wystąpiła o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia pieniężnego w kwocie 57.303,33 zł tytułem odszkodowania należnego uczestnikowi - spadkobiercom po zmarłej Marii Wojtarowicz w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego IF-WO.7570.106/2017.EB3 z dnia 24 kwietnia 2018 roku ustalającą odszkodowanie za prawo własności działki nr 521/1 AM-2 obręb Miękinia przejętej z mocy prawa na rzecz Województwa Dolnośląskiego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 4/17 z dnia 20 lutego 2017 r. dla inwestycji: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D – od km 2+140 do km 4+480”  na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wyjaśniono, że odszkodowanie to dotyczy nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, który dotychczas przysługiwał zmarłej Marii Wojtarowicz, a po spadkodawczyni nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

 

Sąd Rejonowy zważył.

 

            Wniosek jest zasadny. Zgodnie z treścią art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. Sąd w tego typu postępowaniu nie jest również uprawniony do rozstrzygnięcia sporu powstałego między uczestnikami (tak Sąd Najwyższy w uchwale z 19 maja 1951 r., C 27/51, OSN 1951, nr 3, poz. 62, w wyroku z dnia 22 grudnia 2005 r., I CSK 16/05).

       Natomiast na podstawie art. 467 k.c. poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego: 1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela; 2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; 3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem; 4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione. W myśl art. 693² k.p.c. złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.

            W ocenie Sądu Rejonowego w wyżej wskazanych okolicznościach i w oparciu o przytoczone przepisy wniosek obowiązanego jawi się jako zasadny. Zaprezentowany przez wnioskodawcę stan faktyczny pozwala sądzić, iż uprawniona nie mogła odebrać świadczenia, wobec swojej śmierci, a następcy prawni nie są dotychczas ustaleni.

            W ocenie Sądu w wyżej wskazanych okolicznościach wnioskodawca trafnie wskazuje na brak ustalonych spadkobierców, a w konsekwencji kto jest jego wierzycielem.

            Z uwagi na powyższe, na podstawie 467 pkt 1 k.c. w zw. z art. art. 6931 k.p.c.  postanowiono jak w pkt I - II, rozstrzygnięcie o kosztach postępowania w pkt III opierając na treści art. 69316 k.p.c.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej (nie udziela informacji nt ksiąg wieczystych)

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Informacje dotyczące KSIĄG WIECZYSTYCH tel. 71/74-96-520

 

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player