• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie IINs 103/18

„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków, II Wydział Cywilny pod sygn. II Ns 103/18 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Gminy Wrocław-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po
Marii Annie Kozimor zmarłej dnia 28 grudnia 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Mościckiego 4/2.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

 

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 301/17

Sygn. akt VI Ns 301/17

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 10.07.2017 r. przed notariuszem Danutą Prus, Rep. A nr 2140/2017, stawiła się spadkobierczyni Maria Topolska i złożyła wykaz inwentarza po Zdzisławie Grzegorzu Topolskim, zmarłym dnia 10.07.2017 r. we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 107/8, nr PESEL 33052503177 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 153/18

OGŁOSZENIE

 Do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków  we Wrocławiu wpłynął w dniu 30 kwietnia 2018 r. wykaz inwentarza po zmarłej Łucji Frydrykiewicz, PESEL 25082701542, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Wielka 55/10.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni.
Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 274/18

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny  na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c w zw. z art. 6381 k.p.c zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Katarzynę Łabatczuk protokół, obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym dnia 27 marca 2018r. we Wrocławiu  spadkodawcy  Bogusławie Antonim Łabatczuku , PESEL  66011710770, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Gen. Henryka dąbrowskiego 28/10

Sąd poucza, że:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2, osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą  uprawnionym do zachowku  lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.Strona 1 z 5

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player