godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie I Co 1093/19

Sygn. akt I Co 1093/19
POSTANOWIENIE
Dnia 5 maja 2020 r.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny                               
 
w składzie:
 
Przewodniczący – SSR Agnieszka Marczyńska
 
po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2020 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela „Grupy Kapitałowej Południe- Zachód” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Agaty Woźniak, 
przeciwko dłużnikowi Maciejowi Bartnickiemu
o świadczenia pieniężne
prowadzonej przez Likwidatora Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu  Marzanny Strzałkowskiej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Artura Gadomskiego, pod sygn. akt Km 453/15, Km 1948/16, Km 1945/16 i Kmp 13/17
wniosku wierzyciela Agaty Woźniak i „Grupy Kapitałowej Południe- Zachód” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane
na podstawie art. 802 k.p.c. w zw. z art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
 
postanawia:
I. ustanowić dla dłużnika Macieja Bartnickiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie radcy prawnego Aleksandry Polak;
II. zarządzić publiczne ogłoszenie na stronie internetowej Sądu w budynku sądowym oraz lokalu Urzędu Miejskiego we Wrocławiu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu;
III. uzależnić skuteczność doręczeń kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
 
 
 
 

Ogłoszenie w sprawie IIN 114/20

 

Sygn. akt IIN 114/20

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ogłasza, że w dniu 17 lutego 2020 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 przed notariuszem Danutą Prus złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 847/2020, po Marii Nowakowskiej, nr PESEL 36021801960, córce Ignacego i Marii, zmarłej w dniu 29 czerwca 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Katowickiej nr 20/2 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie IIN 63/20

 

Sygn. akt IIN 63/20

 

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 5 lutego 2020 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 przed notariuszem Joanną Prus – Wójcik złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 566/2020, po Tadeuszu Pacholiku, PESEL 32112807358 zmarłym w dniu 12 marca 2019 roku w Będkowie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Podolskiej 10 w Księginicach. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 203/19

Sygn. akt I Ns 203/19
POSTANOWIENIE
 
Dnia 6 marca 2020 r.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków  we Wrocławiu Wydział I Cywilny
w składzie następującym: 
Przewodniczący: sędzia Aneta Murawska
po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2020 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Sylwii Pietrzak
o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Tadeuszu Witwickim
 
postanawia:
I. sporządzić spis inwentarza spadku po Tadeuszu Witwickim zmarłym w dniu 27 lipca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 36/4;
II. sporządzenie spisu inwentarza zlecić Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Agnieszce Janus;
III. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę, przy czym do czasu sporządzenia spisu inwentarza, koszty ponosi tymczasowo Skarb Państwa, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.
 
 
UZASADNIENIE
Sylwia Pietrzak wniosła o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Witwickim zmarłym w dniu 27 lipca 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym w Sobótce przy ul. Św. Jakuba 36/4. W uzasadnieniu złożonego wniosku wskazała, że na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia – rep. A 2631/2017 sporządzonym przed notariuszem Łukaszem Roczniakiem dnia 4 sierpnia 2017 r. w całości nabyła spadek po Tadeuszu Witwickim, z dobrodziejstwem inwentarza. W związku z powyższym jest legitymowana do złożenia niniejszego wniosku.  
Stosownie do treści art. 637 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Jeżeli sporządzenia spisu inwentarza żąda wierzyciel, sąd spadku wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku po wysłuchaniu spadkobiercy, chyba że wysłuchanie nie jest możliwe. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Ponadto, stosownie do treści art. 
W ocenie Sądu, wnioskodawczyni uprawdopodobniła przesłanki, ustanowione przez ustawodawcę w art. 637 k.p.c. Wskazała bowiem, iż jest spadkobierczynią zmarłego oraz, że nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd orzekł jak w pkt. I – II sentencji postanowienia.
W pkt. III postanowienia, Sąd postanowił obciążyć kosztami postępowania o sporządzenie spisu inwentarza wnioskodawczynię tj. osobę, której działanie wywołało potrzebę jego sporządzenia. Jako kierująca wniosek, jest osobą zainteresowaną w zainicjowaniu i przeprowadzeniu niniejszego postępowania, przy czym – do czasu sporządzenia spisu inwentarza – zostaną tymczasowo pokryte z sum budżetowych Skarbu Państwa, Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu.
 
                                                                                                                                                                                                                         Na oryginale właściwy podpis,-
 


Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy:
Dane kontaktowe
pok. 15, wysoki parter
tel. 71 37-04-218

Godziny pracy kasy
poniedziałek - piątek 8:00-14:00
przerwa: 11:00-11:30

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player