godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/20

I Ns 75/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny ogłasza, że
w dniu 17 marca 2020r. został sporządzony w Kancelarii Notarialnej we
Wrocławiu przy ul. Legnickiej nr 57d lok. 4 przed notariuszem Anną
Dudziuk-Łozińską protokół wykazu inwentarza dotyczący spadkodawczyni Ireny
Szczerby, córki Szczepana i Marianny, PESEL 30021203326, zmarłej dnia 11 marca
2020 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul.
Kamiennej nr 17 m. 61.

Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę
dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art.
637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Na wniosek
tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub
zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód
należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o
sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt
2 k.p.c.). Osoby wymienione w punkcie 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą
uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać
przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi
spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 257/19

 

I  Ns 257/19

 

"W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu toczy się postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Leszku Wachał ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Hallera 23A/1, zmarłym w dniu 23.03.2014 r. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym

Ogłoszenie w sprawie I Ns 281/17

Sygn. akt I Ns 281/17
POSTANOWIENIE
Dnia 31 marca  2020 r.
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny
w składzie
Przewodniczący Sędzia SR Iwona Popiołek-Sikora
po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2020 r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Mieczysławy Sokołowskiej-Kłosek
przy udziale Krystyny Przystawy i Małgorzaty Djurdjevac
o sporządzenie spisu inwentarza i zabezpieczenie składników masy spadkowej po zmarłej Janinie Marii Hagner
postanawia:
oddalić wniosek o zabezpieczenie spadku;
nakazać Komornikowi Sądowemu działającemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janinie Marii Hagner, zmarłej dnia 9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ołtaszyńskiej 12.

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 241/19

 

Sygnatura akt VI Ns 241/19

Ogłoszenie
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny ogłasza,
że w dniu 24 kwietnia 2020 r. w sprawie  
VI Ns 241/19 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Bonifraterskiemu
Centrum Zdrowia sp. z o.o. we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty
3.128,85 zł (trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć
groszy), która stanowiła własność zmarłej Agaty Kossowskiej-Zachacz będącej do
4 stycznia 2018 r. pacjentką Hospicjum prowadzonego przez wnioskodawcę.
Powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercy Agaty Kossowskiej-Zachacz po
złożeniu przez niego wniosku o wydanie depozytu wraz z odpisem prawomocnego
postanowienia sądu lub zarejestrowanego notarialnego aktu poświadczenia
dziedziczenia potwierdzającego, że nabył spadek po zmarłej Agacie
Kossowskiej-Zachacz. Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy:
Dane kontaktowe
pok. 15, wysoki parter
tel. 71 37-04-218

Godziny pracy kasy
poniedziałek - piątek 8:00-14:00
przerwa: 11:00-11:30

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player