• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogoszenie w sprawie II Ns 620/17

"W tut. Sądzie złożono spis inwentarza po zmarłym dnia 24 lutego 2015r. we Wrocławiu Stanisławie Maciejak, numer PESEL 46092210033, zam. ostatnio we Wrocławiu przy ul. Pięknej 48/7 we Wrocławiu. Ze złożonym spisem inwentarza może się zapoznać każdy kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni".

Ogoszenie w sprawie I Ns 181/17

Treść ogłoszenia: „W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków toczy się postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiesławie Górskiej ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ulicy Buskiej 5/19, zmarłej w dniu 27.01.2011 r. Każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.”

Ogoszenie w sprawie II Ns 616/17

Sygn. akt: sygn. akt II Ns 616/17

 


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez spadkobierców wykaz inwentarza po zmarłym dnia 25 października 2016 r. w Shipton-under-Wychwood w Wielkiej Brytanii spadkodawcy Georgu Palejowskim (PESEL 24041909339), ostatnio zamieszkałym w Shipton-under-Wychwood w Wielkiej Brytanii.
Sąd poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.Strona 1 z 4

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player