• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogoszenie w sprawie VI Ns 1327/16

Sygn. akt VI Ns 1327/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 5.12.2016 r. wpłynął do Sądu wykaz inwentarza po Zbigniewie Tadeuszu Harasimowicz, zmarłym dnia 26.08.2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 13 m. 15, nr PESEL 64071113315, a który to wykaz został złożony przez Justynę Monikę Rosińską działającą w imieniu małoletniej córki Agaty Marii Harasimowicz. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ogoszenie w sprawie VI Ns 198/17

Sygn. akt VI Ns 198/17

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 7.03.2017 r. przed notariuszem Dorotą Dahir, Rep. A nr 00391/2017, stawili się spadkobiercy Józef Edward Wiercioch i Zbigniew Wiercioch  i złożyli wykaz inwentarza po Sabinie Wiercioch, zmarłej dnia 18.02.2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ślicznej 14 m. 29, nr PESEL 41102505264 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ogoszenie w sprawie VI Ns 150/17

Sygn. akt VI Ns 150/17

Ogłoszenie

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że dnia 23.02.2017 r. przed notariuszem Rafałem Halerewiczem, Rep. A nr 527/2017, stawił się spadkobierca Andrzej Bolesław Skrzyniarz i złożył wykaz inwentarza po Danucie Marii Skrzyniarz, zmarłej dnia 7.12.2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 15/12, nr PESEL 49120116505 oraz poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ogoszenie w sprawie VI Ns 407/17

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że w dniu 26.07.2017 przed notariuszem Danutą Prus z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 został złożony przez spadkobiercę Andrzeja Sroka wykaz inwentarza po zmarłym dnia 29.12.2015r. w Wierzbicach spadkodawcy Mieczysławie Sroka (PESEL 30091808696), ostatnio zamieszkałym w Wierzbicach przy ul. Lipowej 46.

Pouczenie

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).
2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).Strona 1 z 4

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player