godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeUprzejmie informujemy, iż:

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków,

VI Wydział Cywilny SR dla Wrocławia-Krzyków,

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wyk. orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich SR dla Wrocławia-Krzyków

zostały przeniesione do budynku przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

Wszelkie wnioski kierowane do w/w wymienionych wydziałów można składać na Biurze Podawczym w budynku przy ul. Joannitów 14 pokój 14, parter.

Czytelnia akt dla w/w wydziałów znajduje się także w budynku przy ul. Joannitów 14

Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie II Ns 152/19

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art.6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez spadkobiercę wykaz inwentarza po zmarłym dnia 9 maja 2018r. w Będkowie spadkodawcy Zdzisławie Wyspiańskim (PESEL 33062903435), ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Jabłecznej 8/27.

Sąd poucza, że:

  • ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie w sprawie I Ns 93/19

Sygn. akt: II Ns 93/19

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez spadkobierców wykaz inwentarza po zmarłej 30 lipca 2018 r. we Wrocławiu spadkodawczyni Krystynie Musiał (PESEL 46062011181), ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wałbrzyskiej 23C/4.

 

 

Sąd poucza, że:

  • ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  • osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 871/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny ogłasza, że w dniu 14 marca 2019 r. w sprawie VI Ns 871/15 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Votum S.A. we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.008,05 zł (trzy tysiące osiem złotych pięć groszy) wynikającej z umowy zlecenia z dnia 19 lipca 2013 r. zawartej przez Antoninę Soskę z Votum S.A. w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Antoniny Soski po złożeniu przez nich wniosku o wydanie depozytu wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego, że nabyli spadek po zmarłej Antoninie Sosce. Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 63/19

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny ogłasza, że w dniu 4 lutego 2019 roku w  Kancelarii Notarialnej przy ul. Piłsudskiego 91/4 we Wrocławiu przed  notariuszem Przemysławą Bakalską – Sochaj złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 352/2019, po Krzysztofie Adamie Mirskim, synu Franciszka i Marianny, PESEL 54011408474, zmarłym w dniu 26 grudnia 2018 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jesionowej 17/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player