godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Krzyków
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 169/17

"Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że 20 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt VI Ns 169/17, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Stojanowskim, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Dworcowej 8/11, posiadającym numer PESEL 66091808152, zmarłym 24 października 2012 r. we Wrocławiu. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 209/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że 15 stycznia 2019 r., w sprawie o sygn. akt VI Ns 209/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogusławie Zacharzewskim, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 43/34, zmarłym 18 lutego 2014 r. Sąd poucza, że w sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawca testamentu, wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Mogą oni w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

Ogłoszenie w sprawie II Ns 497/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2019 roku w sprawie II Ns 497/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po  Henryku Kaszubie, zmarłym w dniu  29 sierpnia 2012r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, przy ul. Wesołej nr 11A/3 (PESEL nr 44011308119). Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Ogłoszenie w sprawie VI Ns 354/17

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu Wydział VI Cywilny ogłasza, że w dniu 6 września 2019 r. w sprawie VI Ns 354/17 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Województwu Dolnośląskiemu - Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 282 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa złote) stanowiącej odszkodowanie przysługujące spadkobiercom zmarłych Stanisława Brewko i Teresy Brewko za udział wynoszący 84/1000 w prawie własności nieruchomości nabytej z mocy prawa przez wnioskodawcę – działka ewidencyjna nr 425/1, AM-2, obręb 0003 Jerzmanice Zdrój. Powyższy depozyt może zostać wydany spadkobiercom Stanisława Brewko i Teresy Brewko po złożeniu przez nich wniosku o wydanie depozytu wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia potwierdzającego, że nabyli spadek. Wzywa się wierzycieli do odbioru depozytu.”;Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej (nie udziela informacji nt ksiąg wieczystych)

tel. 71/74-96-300
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Informacje dotyczące KSIĄG WIECZYSTYCH tel. 71/74-96-520

 

Biura Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

ul. Joannitów 14
50-525 Wrocław
pok. 14, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player