• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia sądowe

Ogoszenie w sprawie II Ns 523/17

Sygn. akt: II Ns 523/17

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez spadkobiercę wykaz inwentarza po zmarłym dnia 22 listopada 2015 r. we Wrocławiu spadkodawcy Ryszardzie Mielnickim (PESEL 58121002335), ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Pięknej 23f/4, oraz po zmarłej dnia 8 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu Grażynie Mielnickiej (PESEL 55092400562), ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Pięknej 23f/4.

 

Sąd poucza, że:

-        ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

-        osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Z./

Ogłoszenie zamieścić na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej tut. Sądu.

Wrocław, 2017-06-21

Ogoszenie w sprawie I Ns 177/17

Na podstawie art. 6363 § 1-3 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny ogłasza o złożeniu inwentarza spadku po Barbarze Grenda - Babicz (c. Zygmunta i Bogumiły, nr PESEL 53121003669) zmarłej 20.09.2016 r., ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, przy ul. Mierniczej 20/11 Wrocław.

pouczenie:

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenia sądowe IINs 550/17

„ W tut. Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po Jerzym Kiszka  synowi Jana i Stefanii , PESEL: 38012903756 zmarłym dnia 12-04-2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Sztabowej 80/7.  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej.”Strona 1 z 3

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-995

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player