Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu poniżej przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązujące w  tutejszym sądzie.

Klauzule Informacyjne:

a. Klauzula Informacyjna - postępowania sądowe

b. Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

c. Klauzula informacyjna dla kandydatów na funkcję społecznego kuratora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

d. Klauzula informacyjna dla społecznych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

e. Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników oraz ławników Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

f.  Klauzula informacyjna dla komorników sądowych oraz asesorów komorniczych

g. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

h. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje

i. Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

j. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

k. Klauzula informacyjna dla pracowników oraz byłych pracowników

W zakresie, w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania – art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

Zobacz stopkę...