Ogłoszenie w sprawie I Ns 75/20

I Ns 75/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział I Cywilny ogłasza, że
w dniu 17 marca 2020r. został sporządzony w Kancelarii Notarialnej we
Wrocławiu przy ul. Legnickiej nr 57d lok. 4 przed notariuszem Anną
Dudziuk-Łozińską protokół wykazu inwentarza dotyczący spadkodawczyni Ireny
Szczerby, córki Szczepana i Marianny, PESEL 30021203326, zmarłej dnia 11 marca
2020 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul.
Kamiennej nr 17 m. 61.

Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę
dostatecznie uzasadni ( art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art.
637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Na wniosek
tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub
zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód
należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o
sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt
2 k.p.c.). Osoby wymienione w punkcie 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą
uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać
przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi
spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Zobacz stopkę...