Ogłoszenie w sprawie IIN 63/20

 

Sygn. akt IIN 63/20

 

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 5 lutego 2020 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 2/1 przed notariuszem Joanną Prus – Wójcik złożono wykaz inwentarza, zarejestrowany w rep. A nr 566/2020, po Tadeuszu Pacholiku, PESEL 32112807358 zmarłym w dniu 12 marca 2019 roku w Będkowie, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Podolskiej 10 w Księginicach. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą oraz wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...