Ogłoszenie w sprawie II Ns 431/18

Sygn. akt II Ns 431/18

 

Treść:

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

 
„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Wydział II Cywilny na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, żew tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza spadku po zmarłym dnia 10 stycznia 2018 r. spadkodawcy Macieju Ostrowskim, PESEL: 47010130897, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 48/53.


Sąd poucza, że:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 

Zobacz stopkę...