Ogłoszenie w sprawie VI Ns 332/17

„ Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2019 r. wydane zostało postanowienie w sprawie VI Ns 332/17 o sporządzeniu spisu inwentarza po Józefie Bolesławie Wołochu, synu Ludwika i Stefanii, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Turkusowej 13, posiadającym numer PESEL 26011101671, zmarłym dnia 5 lipca 2013 r. we Wrocławiu. Sąd poucza, że ze sporządzonym spisem może się zapoznać każdy, kto tę potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnioną do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. ”

 

Zobacz stopkę...