epuap

Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 roku (Dz.U.Nr 206, poz.1216, ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz.1114, ze zm.)

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu:

1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 4 grudnia 2015 r. Dz.U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.)

2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP

 

Zobacz stopkę...